обучение на социални работници от ОЗД и доставчици на социални услуги в област Пазарджик

ob140420152На 14 и 15 април 2015г. в гр. Пазарджик, в залата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства,  се проведе обучение на социални работници от ОЗД и доставчици на социални услуги в област Пазарджик.

Обучението се реализира по проект „Стратегическа деинституционализация за премахване институционалната грижа за деца под три години“.

Участие взеха представители на Отдел „Закрила на детето“ от общините Септември, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово и Велинград, както и специалисти Комплекса за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик. През двата дни участниците се запознаха с модела на „Надежда и домове за децата – клон България“ за АКТИВНА семейна подкрепа. 

Чрез ролеви игри, дискусии и работа по конкретен случай се даде нов поглед на присъстващите относно събирането на информация за взимане на правилни решения за осъществяване на активна семейна подкрепа. Участниците проявиха интерес върху инструментариума за оценка, анализ и планиране на работата по случай на „Надежда и домове за децата – клон България“.

В хода на обучението участниците споделиха своя опит и трудности в работата си със семейства в риск. От представените казуси и споделени практики в обучението се стигна до извода, че свързващо звено за успешен завършек на даден случай е работата в мрежа и сътрудничество между всички ангажирани по случая страни. По време на дискусиите се акцентира й върху важността да бъде ревизирана социалната система.

Прочетете още ...

Върни се обратно в