Деинституционализацията на деца във фокуса на кръгла маса

masa_proekt_detzaПазарджик „Политически и обществени гаранции за устойчиво развитие на процеса на деинституционализация на областно и общинско ниво” беше темата на Кръгла маса днес. Във фокуса на вниманието беше деинституционализация и подкрепа на децата и техните семейства. Кръглата маса е в изпълнение на дейностите по проект „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години” на „Надежда и домове за децата” – Великобритания, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство” на МЗ, част от дейностите по Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в РБългария”, Плана за действие за изпълнение на Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в РБългария”, приети с Решение на МС през 2010 г.

Директорът на Дирекция „Хуманитарта политика” при Община Пазарджик Димитрия Церова презентира накратко новите услуги, които ще се разкрият при реализацията на проекти за деинституционализация на местно ниво: „След анализи и оценки персонално на всяко едно дете в институция в региона, са уточнени шест услуги – Семейно-консултативен център, който ще обгрижва рискови групи по отношение на отглеждане и възпитание на децата, ще затвори входа към специализираните институции, ще осигури подкрепа на семействата; Център за ранна интервенция – ще работи веднага след раждането на детето. Ще оказва подкрепа на семействата на деца с увреждания, тъй като при тях рискът от изоставяне на ниво родилен дом е най-голям; Дневен център за деца с увреждания от 0 до 3 години – ще предлага групови дневни дейности, индивидуални консултации със специалисти и др.; Център за приемна грижа – необходимостта от приемни семейства е голяма – особено за бебета и новородени, както и за деца с тежки увреждания. Сега в общината и областта са утвърдени доста приемни семейства. Особено важно да се работи с тях и когато кандидатстват за приемни родители да са наясно каква е законовата база и че не могат да бъдат приемни родители и след това да си осиновят детето. Към момента това е недопустимо, съгласно действащата нормативна база; Център за майчино и детско здравеопазване – анализът за причините за настаняване на децата в ДМСДГ Пазарджик сочи, че 76% от тях са от ромската общност. Причините са липса на родителски капацитет, липса на възможности за осигуряване на базови потребности на децата, лоши хигиенно-битови условия, невъзможност да се осигури здравна грижа за новороденото и др. Голяма част от ромската общност не е обхваната от здравната система. Голям е и броят на непланираните, непроследявани и рискови бременности, поради което се налага нуждата от такъв център за майчино и детско здравеопазване. Център за настаняване от семеен тип – момента всички деца с увреждания в ДМСДГ се отглеждат с постоянно наблюдение от специалисти, което прави дома единствената възможност от бърз и лесен достъп до медицински грижи. Създаването на такава услуга от резидентен тип ще даде възможност тези деца да бъдат настанявани в среда, близка до семейната. Център за настаняване на деца под 3 г. ще бъде новост.

Настоящият проект е с продължителност 15 месеца, след което Общината ще кандидатства за държавно-делегирана дейност и в пилотната фаза ще се прецени ефикасността им. До момента не е работено по такъв проект.”

Прочетете още ...

Върни се обратно в